21 października 2018 Wybory samorządowe

Przemysław

Dulias

KANDYDAT NA PREZYDENTA MIASTA KNURÓW

PROGRAM DLA KNUROWA – WYBORY 2018 R.

P.N. „CZAS NA SZYBSZY ROZWÓJ KNUROWA”


Szanowni Państwo, przedstawiam oparte na rozmowach z mieszkańcami autorskie propozycje programowe dla Knurowa w następujących obszarach:


GOSPODARKA

 • Aktywacja strefy ekonomicznej i stworzenie nowych miejsc pracy poprzez jej promocję i czynne poszukiwanie inwestora dla terenów inwestycyjnych na terenie Knurowa.
 • Obniżenie podatku od środków transportowych dla firm.
 • Sprzyjanie zrównoważonemu rozwojowi eksploatacji górniczej na terenie miasta przy stanowczym i skutecznym egzekwowaniu od JSW naprawy szkód górniczych.
 • Wsparcie miasta dla innowacyjnych pomysłów oraz stworzenie dobrego klimatu dla nowych technologii. Budowanie marki miasta jako miasta sprzyjającego innowacjom i przedsiębiorczości.
 • Współpraca z Gliwicami w celu rozwoju wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i biznesowych.


KULTURA W MIEŚCIE

 • Organizacja KWIK (Knurowskiej Wiosennej Inicjatywy Kulturalnej), cyklicznej imprezy kulturalnej w celu zmiany wizerunku miasta na aktywne, otwarte i twórcze.
 • Podniesienie jakości i ilości imprez kulturalnych. Przypisanie prezydentowi miasta roli lokalnego mecenasa kultury. Wsparcie lokalnych inicjatyw kulturalnych.
 • Wykonanie murali o różnej tematyce na budynkach miejskich, w celu nadania miastu niepowtarzalnego charakteru, tworząc zarazem unikatową wizytówkę miasta.
 • Wprowadzenie do oferty kulturalnej Knurowa kultury alternatywnej oraz stworzenie klubu kinomana.
 • Zachowanie postindustrialnego charakteru miasta i opracowanie programu rozwoju turystyki poprzemysłowej.
 • Stworzenie spójnego portalu informacyjnego o wydarzeniach społeczno kulturalnych w mieście.


URZĄD PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM

 • Jawność i transparentność. Jawne rejestry umów oraz jawny wykaz osób zatrudnionych w urzędach miasta. Stanowcze powiedzenie stop lokalnemu układowi władzy w Knurowie. Przejrzyste informowanie i dostęp mieszkańców do wiedzy na temat wydatkowania pieniędzy z budżetu miasta oraz upublicznienie wykazu firm z jakimi miasto współpracuje. Przejrzystość jako podstawa konkurencyjności.
 • Podniesienie środków na finansowanie projektów mieszkańców z tkz. budżetu obywatelskiego do 2 milionów złotych.
 • Rozwój technologii umożliwiających załatwianie spraw urzędowych przez internet.


INFRASTRUKTURA I TRANSPORT PUBLICZNY

 • Rozwój i kompleksowy plan modernizacji dróg gminnych.
 • Opracowanie i realizacja optymalnych rozwiązań komunikacyjnych, uwzględniających specyfikę miasta w celu udrożnienia komunikacji oraz odkorkowania miasta.
 • Współpraca z powiatem gliwickim i województwem śląskim w celu realizacji ponadgminnych inwestycji drogowych.
 • Zweryfikowanie sieci połączeń autobusowych w celu zwiększenia komfortu korzystania z transportu publicznego.
 • Stworzenie jasnego planu i harmonogramu przejmowania przez gminę dróg prywatnych w celu poprawienia ich przejezdności.
 • Systematyczne i równomiernie budowanie we wszystkich częściach miasta miejsc postojowych.
 • Modernizacja oświetlenia w mieście ze szczególnym uwzględnieniem obrzeży miasta.EKOLOGIA

 • Przyspieszenie inicjatyw ograniczających niską emisję. Intensyfikacja działań miasta na rzecz szybszej zmiany nieekologicznych sposobów ogrzewania na sprzyjające środowisku oraz mieszkańcom.
 • Nadzór nad efektywną i racjonalną gospodarką odpadami i punktami gromadzenia odpadów.EDUKACJA

 • Przeznaczenie większej ilości środków finansowych na fundusz motywacyjny dla nauczycieli oraz zajęcia pozalekcyjne (przede wszystkim nacisk na naukę języków obcych), by młodzi Knurowianie w przyszłości mogli skutecznie konkurować na rynku pracy.
 • Wypracowanie modelu edukacyjnego, mającego za zadanie podniesienie poziomu nauczania przy jednoczesnym spełnieniu oczekiwań rodziców i nauczycieli.
 • Podniesienie prestiżu szkół oraz jakości edukacji w Knurowie.
 • Budowa drugiego żłobka w Knurowie (rejon Starego Knurowa, Krywałdu lub Szczygłowic)
 • W każdej szkole szafki dla uczniów, by odciążyć ich plecaki.


SPORT I REKREACJA

 • Jasna i przejrzysta polityka miasta dotycząca dofinansowań dla klubów i stowarzyszeń sportowych.
 • Inwestycja w strefy wypoczynku i aktywnej rekreacji (rozwój ścieżek rowerowych i spacerowych).
 • Uruchomienie programu „Olimpijczyk z Knurowa”, polegającym na wsparciu młodzieży uprawiającej sporty olimpijskie.
 • Wychowanie dzieci i młodzieży w duchu aktywności fizycznej i promocja zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Knurowa.
 • Wybudowanie taniej strzelnicy rekreacyjno - sportowej na której knurowskie towarzystwa strzeleckie będą mogły kształtować umiejętności i zdobywać doświadczenie w obsłudze i sprawnym posługiwaniu bronią sportową (strzelectwo sportowe jako dyscyplina olimpijska)
 • wykonanie mini miasteczka ruchu drogowego w celach edukacyjnych dla najmłodszych dzieci. Inwestycja pozwoli najmłodszym doskonalić swoje umiejętności jazdy na rowerze, poznać zasady ruchu drogowego ze strony teoretycznej, ale również praktycznej.


BEZPIECZEŃSTWO

 • Określenie miejsc niebezpiecznych w mieście i nadzór nad nimi we współpracy z policją,
 • Rozbudowa monitoringu miejskiego w obrębie miejsc niebezpiecznych, szczególnie uczęszczanych przez dzieci i młodzież w celu poprawy bezpieczeństwa.POMOC SPOŁECZNA/ZDROWIE

 • Stworzenie osiedlowych klubów pomocy seniorom.
 • Wspieranie i tworzenie programów społecznych, w szczególności dla niepełnosprawnych.
 • Współpraca z powiatem w celu opracowania optymalnej oferty ochrony zdrowia dla mieszkańców Knurowa.BUDOWNICTWO I SPRAWY MIESZKANIOWE

 • Wspieranie budownictwa mieszkaniowego. Efektywne zarządzanie miejskim zasobem mieszkaniowym oraz wspieranie budownictwa TBS dla osób wkraczających w dorosłe życie oraz ludzi w średnim wieku.
 • Rewitalizacja budynków Starego Knurowa.Dziękuję wszystkim Mieszkańcom Knurowa za aktywny udział, cenne propozycje, wskazówki i rady, dzięki którym ten ambitny program mógł powstać. Szczególne podziękowania dla Andrzeja, Marzeny za cenne wskazówki i poprawki redakcyjne.


Powyższe punkty programowe wskazują jedynie ramy kierunków prowadzenia polityki miejskiej. Przy opracowaniu powyższych punktów programowych nie przedstawiono ich wszystkich ze względu na stopień ich szczegółowości, ale zapewniam że będę jako Prezydent miał je wszystkie na uwadze Razem możemy zmienić nasze miasto dla nas wszystkich, bo Knurów tworzą ludzie. Zapraszam do dyskusji i życzę ciekawej lektury.


PRZEMYSŁAW DULIAS